film izle, indirmeden film izle, dizi izle

Çocuk Hakları Çocuk Hakları Nelerdir

Posted on: Aralık 14, 2009

Çocuk hakları Nelerdir ?

Çocuk hakları
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir

Çocuk hakları, kanunen veya ahlakî olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.


Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Temel çocuk hakları
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Sağlıklı yaşam hakkı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin çok sayıda maddesi çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini desteklemektedir. Sözleşme’nin 6. maddesine göre her çocuk esas olarak yaşama hakkına sahiptir.[7] İlaveten, 24. madde gereğince her çocuk ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarından yararlanabilmelidir; gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabilmelidir.[8] İhmal edilen, terkedilen, istismara uğrayan ya da işkenceye tâbi tutulan çocukların iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırmasından devletler sorumludur.

Diğer temel çocuk hakları

Sözleşmeye göre, her çocuğun, temel yaşam hakkının yanında, nüfus kütüğüne kaydolma, isim, vatandaşlık ve mümkün olduğu ölçüde anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı vardır. Buna paralel olarak, taraf devletlerin, çocuğun kimliği, tabiiyeti, isim ve aile bağları dahil olmak üzere her türlü koruma hakkına saygı gösterme ve bu konularda yasa dışı müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü bulunur.

Kimler çocuktur?
• Çocukların temel hakları nelerdir?
• Velayet ve vesayet nedir?
• Çocuğun kendini ifade etmesi niçin önemlidir?
• Çocuk ihmal ve istismarı nedir?
• Hangi çocuklar tehlike altındadır?
• Çocuğa karşı şiddetin yoğun olduğu yerlerde önleme nasıl olmaktadır?
– Aile içi şiddet neden ve nasıl önlenmelidir?
– Çalışan çocukları bekleyen tehlikeler nelerdir?
– Eğitim ve Koruma Kurumlarında şiddet nasıl önlenmelidir?
• Uyuşturucu – uçucu maddeler ve çocuk konusunda neler biliyoruz?
• Medya ve çocuk ilişkisi nasıl olmalıdır?
• Hangi davalarda çocuğun görüşünün alınması mutlaka gereklidir?
• Suça itilen çocukların durumu nedir?
• Suç mağduru çocukların durumu nedir?
• Çocukların haklarının korunması ve gelişimlerinin güvence altına alınması için ne yapabiliriz?
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Kimler çocuktur?
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
18 yaşından küçük herkes çocuktur.

Çocukların temel hakları nelerdir?

YAŞAMA, KORUNMA, GELİŞME ve KATILIM hakları, çocukların temel haklarıdır.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Velayet ve vesayet nedir?
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir çocuk hakları, çocuk hakları
Velayet ve vesayet çocuğun korunması ve temsili için öngörülmüş hukuki kurumlardır. Asıl olan 18 yaşına kadar çocuğun ana-babasının velayeti altında olmasıdır. Boşanma, ölüm durumlarında velayet ana-babadan birine verilir. Ana-babanın velayet görevini kullanamayacağı çeşitli durumlarda çocuğa Mahkeme’ce vasi tayin edilir. Veli ve vasilerin görevi, çocuğun güvenlik içinde yetişmesi için uygun bir ortam sağlamak, onun bakımı, şefkat gereksinimini karşılamak, temsil etmektir. Bu görevin kötüye kullanılması, çocuğa kötü muamele yapılıp güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi halinde Mahkeme çocuk hakkında çeşitli tedbirlere başvurur. Bu tedbirler tehlikenin büyüklüğüne göre, ana-babanın veya vasinin uyarılmasından velayet veya vesayet kararının kaldırılmasına ve çocuğun bir kuruma yerleştirilmesine kadar değişik biçimde uygulanır.

Çocuğun kendini ifade etmesi niçin önemlidir?
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Çocuğun kişiliğinin gelişmesi için onu ilgilendiren her konuda hoşgörülü bir ortamda kendisini ifade etmesi sağlanmalıdır. Aksi halde kişiliğinin bastırılması, onu çeşitli olumsuz davranışlara iter: içine kapanma, okulda başarısızlık, okuldan ve evden kaçma, şiddet, suç işleme gibi.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Çocuk ihmal ve istismarı nedir?
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Çocuğun sağlığı, fiziksel ve psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanamaması ÇOCUK İHMALİ, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen hareketler de ÇOCUK İSTİSMARIdır.

Bu davranışlar;
– Bir yetişkin (ana-baba, kamu görevlisi, herhangi bir yetişkin)
– Çocuğun içinde yaşadığı toplum, ya da
– Devlet
tarafından yapılabilir.

İstismar Türleri:
1. Fiziksel istismar (dayak ve kaza dışı çocuğu yaralayan, vücudunda iz bırakan her türlü eylem)
2. Duygusal istismar (reddetme, aşağılama, yalnız bırakma, korkutma, yıldırma, tehdit)
3. Cinsel istismar (psikososyal gelişimini tamamlamamış bir çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel doyum ve uyarım için kullanılması)
4. Ekonomik istismar (çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde veya düşük ücretli iş gücü olarak çalıştırılması)

İstismar edenin sorumluluğu:
Bir çocuğu ihmal ve istismar eden kişi Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılır. Eğer bu kişi çocuğun veli ve vasisi ise velayeti veya vesayet kararı kaldırılır. Ayrıca bu kişi çocuğa vermiş olduğu zararın karşılığında tazminat ödemek yükümlülüğündedir. Çocuklara karşı ana-babaları veya kişiler tarafından işlenen suçlarda zamanaşımı, çocuğun 18 yaşını bitirdiği günden itibaren başlar.

Bir çocuğun ihmal ve istismar edildiği öğrenildiğinde ne yapılabilir?
1. Soruşturma ile yetkili mercilere başvuru: Bu merciler Savcılık ve Karakollardır. Savcılık, adli tıp raporu alınması dâhil her türlü delili toplayacak, bu delilleri değerlendirerek kamu davası açılıp açılmayacağına karar verecektir.
2. Koruma ile yükümlü mercilere başvuru: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü veya Valilik korumaya alınması gereken çocukların bildirilmesi gereken makamlardır. Bu bildirimler çocuk dâhil herkes tarafından yazılı ya da sözlü yapılabilir. Başvuruların yazılı yapılması işlemlerin resmi yürümesi, daha sonra izlenmesi ve sonuç alınabilmesi için önemlidir. Bu konularda Baro Çocuk Hakları Merkezi ve Baro Adli Yardım Merkezinden yardım alınabilir.
3. Biz ceza davasında suçun mağduru 18 yaşın altında ise Cumhuriyet Savcısı ve Mahkeme Baro’dan çocuğun veya yasal temsilcisinin istemi aranmaksızın avukat tayini talep eder.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Hangi çocuklar tehlike altındadır?
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Çocuk Koruma Kanunu’na göre “korunma ihtiyacı olan çocuk” bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuklardır.
1. Bir yetişkinin korumasından ya da yol göstericiliğinden yoksun:
– Anne babası bulunmayan, ölmüş olan çocuklar
– Terkedilmiş çocuklar
2. İhmal edilen, sosyal tehlikelere, suça, kötü alışkanlıklara karşı korumasız bırakılan çocuklar (sokakta yaşayan, fuhuşa teşvik edilen vs.)
3. İstismar edilen çocuklar
4. Savaş ve silahlı çatışma ortamında bulunan çocuklar
5. Yaşaması ve gelişmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanması olanaklarından yoksun ortamda bulunan çocuklar
6. İşkence, zalimane ve insanlık dışı muameleye maruz kalan çocuklar
7. Mülteci çocuklar
8. Yaşadığı ülkede haklarını kullanmasına yasal ya da idari engel bulunan azınlıklara mensup çocuklar
Tehlike altındadırlar.

Çocukla ilgili koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara yönelik tedbirlerde talep halinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. Tehlike bulunmadığının tespiti ya da veli, vasi veya çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin desteklenmesi halinde tehlikenin bertaraf edileceğinin anlaşılması halinde çocuk bu kişilere de teslim edilebilir.

Çocuğa karşı şiddetin yoğun olduğu yerlerde önleme nasıl olmalıdır?

– Aile içi şiddet neden ve nasıl önlenmelidir?
Aile içi şiddet çocuk istismarına yol açan, çocuğun gelişimini engelleyen ve onu şiddete başvuran bir yetişkin haline getiren bir davranıştır. Aile içinde şiddetin önlenmesi hem çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığının korunması hem de toplumsal barışın sağlanması için önemlidir. Aile içinde şiddetin önlenmesi için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Toplum Merkezleri psikolojik ve sosyal açıdan yardımcı olmaktadırlar. Bu Merkezlerin telefon numaralarının yazının en sonunda bulabilirsiniz. Ayrıca 1998 de yürürlüğe giren “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” uyarınca, aile içinde şiddete maruz kalan kişi Aile Mahkemesine müracaat ederek tedbir alınmasını talep edebilir. Bu talebi durumu ihbarla öğrenen Cumhuriyet Savcıları da yapabilir. Bu nedenle bir kimsenin aile içinde şiddete maruz kaldığını gören ve duyan herkes durumu Karakol ve Cumhuriyet Savcısına bildirerek müdahale etmesini isteyebilir. Bu konuda Baro Adli Yardım Merkezinden destek alınabilir.    – Çalışan çocukları bekleyen tehlikeler nelerdir?
Çocukların çalışmak zorunda kalmaları eğitimlerinin aksaması, ruh ve beden sağlıklarının bozulması, çeşitli taciz ve istismarlara maruz kalmaları gibi pek çok soruna neden olmaktadır.
Çalışan çocukları iki grupta toplayabiliriz:
a) Kayıtlı çalışanlar
Çocuk işçi statüsünde olanlar
• Çırak statüsünde olanlar
b) Kayıt dışı çalışanlar
• Sokakta çalışanlar
• Tarım kesiminde çalışanlar
• Ev içi hizmetlerde çalışanlar
• Kayıt dışı çıraklar

18 yaşından küçükler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Çocuğun çalışması onun beden ve ruh sağlığına zarar vermeyecek biçimde ve eğitimini engellemeyecek saat dilimlerinde olmalıdır. Halen yürürlükteki yasalara göre 15 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olanlar Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası’na göre çalıştırılabilirler. 06.04.06 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bu konuyu düzenlemektedir.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
– Eğitim ve Koruma Kurumlarında şiddet nasıl önlenmelidir?
Kanunlar ve yönetmelikler, Eğitim ve Koruma Kurumlarında çocuğa karşı şiddet uygulamasını yasaklar. Ancak günlük yaşamda buralarda da şiddet olaylarına rastlanmaktadır. Böyle durumlarda hem idari hem adli makamlara delilleri ile birlikte müracaat edilmelidir. Bu konuda da Baro Çocuk Hakları Merkezi ve Baro Adli Yardım Merkezi hizmetlerinden yararlanılabilir.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Bağımlılık yapan uçucu maddeler nelerdir, nerelerde rastlanır?
• Çeşitli boyalarda sulandırıcı ve temizleyici olarak (tiner gibi)
• Ayakkabı, deri ürünleri fabrikalarında
• Lastik bot, yapay deri, boya, vernik, yer cilası üreten işyerlerinde
• Emaye, yer muşambası, yapay gübre imalatında
• Yapıştırıcı üretiminde
• Basımevleri ve boyahanelerde
• Mobilya ve oyuncak imalatında

Yoğun olarak kullanılan kimyevi ürünlerdeki “benzen” adlı çözücü madde ve benzerleri uçucu maddelerdir.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Uçucu maddelerin etkileri nelerdir?
• Konuşma, algılama bozuklukları
• Bilinç bozuklukları
• Depresyon
• Karaciğer yetmezliği
• Karaciğer tümörü
• Böbrek, akciğer kanseri
• Lösemi
• Ölüm
bu uçucu maddelerin yıkıcı etkileridir.

Medya ve çocuk ilişkisi nasıl olmalıdır?
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Medya, çocuğun yaşamında çok önemli rolü olan bir güçtür.
Medya çocuğun gelişiminde ve eğitiminde, bilgi ve belgelere ulaşmasında aktif bir role sahiptir.
Çocuk, gazete, dergi TV haberlerinde, dizilerde, programlarda, reklamlarda belirli kurallar içinde yer almalıdır.
Çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyecek yayın yapılmaması esastır.
Suça itilen küçüklerin suçları ve bunların yargılanmaları ile ilgili olarak her türlü yayın yapılması yasaktır.
İhmal ve istismara uğrayan, mağdur çocuklar hakkında yapılan yayınlarda kimlik ve kimliği belirten yayın yapılamaz, görüntü verilemez. Ancak bu konuda kamuoyunun bilgi edinme hakkının da korunması gerekir.
Çocuklara yönelik ve içinde çocukların kullanıldığı reklâmlarda, onların yararlarına zarar verecek unsurlar bulunmamalı ve çocukların duyguları göz önünde tutulmalıdır.
Medyanın bu konulardaki görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde Basın Konseyi’ne veya Radyo Televizyon Üst Kuruluna görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Hangi davalarda çocukların görüşünün alınması mutlaka gereklidir?

– Tüm idari ve adli mercilerde çocuğu ilgilendiren durumlarda karar vermeden önce çocuğun görüşünün ilgili merci tarafından alınması gereklidir.
– Boşanma, ayrılık, çocukların velayeti, kişisel ilişki, babalık, evlat edinme davalarında Mahkeme mutlaka çocuğun görüşünü almaya mecburdur.

Suça itilen çocukların durumları nedir?
Herkes suçu kesinleşinceye kadar masumdur. Ceza Kanunu’na aykırı davranan çocuklara özel hükümler uygulanır. 0-12 yaş grubundakilerin ceza sorumluluğu yoktur.12-18 yaş grubundakiler Çocuk Mahkemelerinde yargılanırlar. Çocukların suçtan korunabilmesi için haklarındaki işlemler onlara özel makamlarca ve onlara özel usullerle yürütülmektedir. Çocuklar yakalandıkları anda Baro’ya bildirilerek kendilerine bir avukat atanması sağlanmaktadır. Yeni yasal düzenlemelere göre, belli suçlarda mağdurun zararının karşılanması halinde soruşturma ve kovuşturma ortadan kaldırılmaktadır.
Suça itilen çocuklar hakkında yargılamanın amacı:
– Çocukların haklarını ve güvenliklerini korumak
– Bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini sağlamak
– Toplumun da gereksinimlerini sağlamaktır.
Çocuğun suça itilmesini önlemek, özel bir kanunla yargılanmasını sağlamak, onu topluma kazandırıcı tedbir ve cezaları yürürlüğe koymak ve yeniden toplumsallaştırmayı gerçekleştirmek amacı güden çeşitli uluslar arası ve ulusal yasalar vardır.
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Suç mağduru çocukların durumları nedir?
çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir
Suç mağduru çocuklar ve/veya veli, vasileri Baro’lara başvurarak Adli Yardımdan yararlanabilirler. İstanbul Barosunda Mağdur Çocuklara Hukuki Yardım Birimi, ihmal ya da istismar edilerek mağdur edilen tüm çocuklara ücretsiz avukatlık hizmeti verir. Ayrıca görülmekte olan davalarda tespit edilen suç mağduru çocuklar için Savcılık ve/veya Mahkeme Baro’dan avukat talep etmektedir.

Çocukların haklarının korunması ve gelişimlerinin güvence altına alınması için ne yapabiliriz?

– Çocukların haklarını ve onlara karşı gerek kendimizin, gerekse devletin ve diğer birimlerin yükümlülüklerini öğrenebilir, uygulayabilir ve uygulanmasını talep edebiliriz.
– Çocukların ihmal ve istismarını önlemek için öğrendiğimiz veya şüphelendiğimiz durumları karakollara, Cumhuriyet Savcılıklarına veya çocukları korumakla yükümlü kurumlara (Valilik, Belediye, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu), Baro’lara ve sivil toplum kuruluşlarına bildirebiliriz.
– Unutmayalım ki, çocuklara karşı işlenmiş suçların yetkili makamlara bildirilmemesi suçtur ve cezası ağırlaştırılmıştır.

çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir, çocuk hakları nelerdir,çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir, çocuk hakları nelerdir,çocuk hakları, çocuk hakları nelerdir, çocuk hakları, çoçuk hakları hakkında bilgiler.

Reklamlar

3 Yanıt to "Çocuk Hakları Çocuk Hakları Nelerdir"

yaw eğitim hakkı nedir çocukların

lütven cevap acil

http://www.egitim.aku.edu.tr/eakyuz1.doc burdan gerekli bilgilere ulasabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Online

Online Kişi Sayacı

Etiketler

52.Bölüm Fragmanı izle 73.bölüm fragmanı 73.Bölüm fragmanı izle Aşk-ı Memnu 3 aralık fragmanı izle Aşk-ı Memnu 52. Bölüm fragmanı Aşk-ı Memnu 52. Bölüm fragmanı izle Aşk-ı Memnu 52. Bölüm fragmanı izlet Aşk-ı Memnu 52. Bölüm fragmanı seyret Aşk-ı Memnu dizisi Aşk-ı Memnu dizisi izle Aşk-ı Memnu fragmanı Aşk-ı Memnu fragmanı izle Aşk-ı Memnu full izle Aşk-ı Memnu izle bedava film izle cüneyt arkın cüneyt arkın filmi cüneyt arkın filmleri cüneyt arkın filmleri izle cüneyt arkın izle dabbe dabbe filmi dabbe filmi izle dabbe full izle dabbe izle ezel ezel izle ferdi tayfur ferdi tayfur filmi ferdi tayfur filmleri ferdi tayfur filmleri izle ferdi tayfur izle film izle hülya avşar hülya avşar film hülya avşar filmleri hülya avşar filmleri izle indirmeden film izle kadir inanır kadir inanır filmi kadir inanır filmleri kadir inanır izle kurtlar vadisi kurtlar vadisi gladio kurtlar vadisi gladio filmi izle kurtlar vadisi gladio full izle kurtlar vadisi gladio indir kurtlar vadisi gladio izle kurtlar vadisi gladio online izle kurtlar vadisi gladyo kurtlar vadisi müzikleri kurtlar vadisi pusu Kurtlar Vadisi Pusu 72.Bölüm kurtlar vadisi pusu 73.bölüm kurtlar vadisi pusu 73.bölüm fragmanı kurtlar vadisi pusu 73.bölüm fragmanı izle kurtlar vadisi pusu 76.bölüm fragmanı kurtlar vadisi pusu 76.bölüm fragmanı izle kurtlar vadisi pusu 76.bölümü fragmanı izle kurtlar vadisi pusu müzikleri kurtlar vadisi pusu müzikleri dinle kurtlar vadisi pusu müzikleri indir kül ve ateş kül ve ateş dizisi kül ve ateş dizisi izle kül ve ateş izle pusu müzikleri transformers 2 transformers 2 filmi transformers 2 filmini izle transformers 2 izle yeni ay filmi izle yeni ay filmini izle yeni ay fragmanı izle yeni ay izle
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: